מכון גנזים ע"ש אשר ברש

ראשי » ארכיונים ב"גנזים"

ארכיונים ב"גנזים"

מודעות פרסומת

לחיפוש יש להקיש קונטרול + F ולרשום את שם הארכיון המבוקש, כדי לראות אם הוא נמצא ב"גנזים"

 

מספר שם מספר שם
1 טשרניחובסקי, שאול 2 טורוב, ניסן
3 ז'ק, משה אליהו 4 אברמסקי, יעקב דוד
5 וינברג, צבי זבולון 6 אנכי, זלמן
7 אלישבע (ביחובסקי) 8 פיכמן, יעקב
9 סתוי, משה 10 רבינוביץ, שלום (שלום עליכם)
11 סדן, דב 12 מירוויס, פ. א.
1313 מאזניים 14 ליסיצקי, אפרים
15 מייטוס, אליהו 16 לחובר, פיבל
17 שוער, אברהם 18 ריבולוב, מנחם
19 ביילין, אשר 20 ברנר, יוסף חיים
21 פרסקי, דניאל 22 ויצמן, חיים
23 אלעזרי-ולקני, יצחק 24 אייזיקס, דב ברנרד
25 אגודת הסופרים 26 אובסי, יהושע
27 הורוביץ, יעקב 28 בורלא, יעקב
29 ברוידס, אברהם 30 אבינעם , ראובן
31 אדלשטין, מנחם מנדל 32 הררי, חיים
33 הניש, מאיר 34 הללס, שלמה
35 הורודצקי, ש. א. 36 וייץ, יוסף
37 גוטלובר, אברהם ברגוטליב, הינקו 38 קוק, צבי יהודה
39 זלצמן, שמחה זאב 40 אבן-זהב, ארי
41 פרץ, יצחק 42 שוחטמן, ברוך
43 יפה, אריה יעקב 44 בס, שמואל
45 ריזין, מרדכי זאבשגיב, שמואל 46 אשכנזי טוביה
47 ברדיצ'בסקי, מיכה יוסף 48 ברון, דבורה
49 ברש, אשר 50 ברנשטין, שמעון
51 ביאליק, חיים נחמן 52 צמח, שלמה
53 בן-עזרא, עקיבא 54 זליגמן, רפאל
55 זלטקין, מנחם מנדל 56 רוטבלט, חיים מנחם
57 חזן, לייבאייזנשטדט, שמואל 58 צוזמר, יעקב
59 פייגין, שמואל 60 צורף, אפרים
61 קריב, אברהם 62 שניאור, זלמן
63 קלוזנר, יוסף 64 מיכלי, בנימין יצחק
65 מלצר, שמשון 66 סופרים שונים
67 הרכבי, צבי 68 רגלסון, אברהם
69 ויסלבסקי, צבי 70 דמשק, שלמה
71 דוידזון, מיכל 72 זיגל, נפתלי
73 כנעני, יעקב 74 ורבה, זאב
75 פוזננסקי, מנחם 76 ברור, אברהם יעקב
77 ויסלבסקי, צבי 78 "מקיצי נרדמים"רימון, יעקב
79 שרפשטין, צבי

 

מילטון, אפרים

80 שופמן, גרשון
81 גורדין, אבאדומניץ, אהרן 82 גוטפריד, מרדכיפריל, גבריאל
83 וילנסקי, מיכאל 84 פרלמן, שמואל
85 מערכת "דבר" 86 שחר, חיים דב
87 זגור, מלך 88 יציב, יצחקלוין, ישראללוינזון, משה זאב
89 טמיר, נח 90 אריגור, גור אריה יצחק
91 אפרתי, ישראל 92 קלצקין, יעקבקלינגהופר, יהודה דוד (ראה: מאוחד, דוד)
93 ליפשיץ, אריה 94 דוד, ישראל וגרטה
95 חנוך, גרשון 96 מרחביה, ח
97 שין, שלום (שפירא) 98 קמינקא, אהרן
99 רדלר-פלדמן, יהושע 100 ירושלמי, שמשון דבירושלמי, אליעזר
101 ברוידס, ראובן אשר 102 גורן, נתן
103 הלוי, צבי אברהם 104 טסלר, אליהו
105 שפייזהנדלר, אברהם 106 תמרי, משה
107 רבן, נחמיה 108 דוליצקי, מנחם מנדל
109 סלושץ, נחום 110 ברכיהו, מרדכי
111 ליכטנבום, יוסף 112 יעוז-קסט, איתמר
113 בן-ציון, שמחה 114 בר-עוז, אברהם
115 סילמן, קדיש יהודה 116 בסוק, משה
117 דיין, שמואל 118 עמיר, אנדה
119 המאירי, אביגדור 120 שפאן, שלמה
121 תלמי, אפרים 122 אולסבנגר, עמנואל
123 ירדן, דב 124 חיניץ, נחום
125 פרידמן, דוד אריה 126 דוברוב, הלל
127 ליפסון, מרדכי 128 אליאב, יעקב
129 עקביא, א. א. 130 הר-אבן, יעקהר-אבן, יעקב
131 שנהר, יעקב 132 קרמר, שלום
133 אלחנני, אברהם ח. 134 ספיבק, יצחק
135 עגנון, ש"י 136 פינלס ש"י (פנואלי, שמואל ישעיהו)
137 פניאל, נח 138 אברמוביץ, שלום יעקב
139 אוסישקין, מנחםאהרונוביץ, יוסףאהרני, ישראלאוסמן ישראל 140 אורלן, חייםאורון, דרוראורלנס, א. ש.אורצקין, ז. ח"אחיעבר"
141 אידלזון, אברהם צביאידלשטין, יהודה

 

אטיגין, תהילה

 

איונסקי, מ.

איזבן, שמואל

איזנשטט, בן ציון

142 אימבר, נפתלי הרץאינדינצקי, יחיאל יצחק

 

אינדלמן, אלחנן

 

אינהורן, איסר יוסף

איש-הורוביץ, אליהו

אלבק, שלום

אלדמע, יחיאל אהרון

אלוני, נחמיה

אלטבויר, משה

אוליצקי, אריאל

אילת, אליהו

אלישב, איזידור

143 אלכסנדרוב, שמואל

אלמליח, אברהם

 

אלקוש, גדליה

144 ארטר יצחק,ארליך אשרארנפריז  מרדכיאש שלוםבן עדי שושנה,אשכלי אהרן זאב,אשמן, אהרן

 

145 בבלי, אשר

בדר, גרשם

 

בבלי, הלל

 

בדר, דוד

 

בהט, יעקב

146 בובר, מרטין מרדכי בונדהימר שמעון,בונין שמואל דוד,בורובסקי שמואלבורישנסקי, רפאל מרדכיבורנשטין, דוד יוסףבורקוב, מרדכי אלעזר
147 בלבן, זבולון זליג

בלוי, עמרם

 

בלוך, חיים יצחק הכהן

 

בלומנטל, אהרן שמחה

 

בלומנטל, זלמן מנחם

בלושר, מ.

בלנק, אליהו

בלנק, שמואל לייב

148 בן ארצי (האן), שמואלבן אברהם, חיים שלוםבן אברהם, אבן אורי, א.
149 בן ברוך (שורץ), שלוםבן גבריאל, מ. י.בן גוריון, דודבן ופסי, נחביבן יהודה, אליעזרבן יעקב, ש. (שטרנפלד)בן ישי, אהרן זאב 150 בן מאיר, משה שלמהבן עמרם (ליפובצקי), פסחבן צבי, יצחקבן צבי, ינאית רחלבן שבת, שמואלבניהו, מאיר
151 טברסקי, יוחנן 152 קמחי, דוד
153 קיפניס, לוין 154 אריכא, יוסף
155 לוינסון, אברהם 156 בראדי, חיים
157 בן-אביגדור, א. ל 158 שלונסקי, אברהם
159 נאמן, פנחס 160 חרמוני, אהרן
161 זכאי, דוד 162 ברתיני, ק. א.
163 חנני, יוסף 164 שטיבל, אברהם יוסף
165 שמעוני, דוד 166 פרידמן, אברהם חיים
167 ולפובסקי, מנחם זאב 168 דביר, יהודה
169 עוגן, יצחק 170 אביגיל, משה
171 תורן, חיים 172 אהל, מילא
173 מנצח, נפתלי 174 פוגלסון, מנחם
175 הלקין, שמעון 176 ברית עברית עולמית
177 רבינוביץ, יעקב 178 כהן, אדיר
179 יערי, אברהם 180 אופק, אוריאל
181 דוידזון, רפאל 182 פרידלנד, חיים אברהם
183 גשורי, מאיר, שמעון 184 גנזים
185 גיל, משה 186 עובדיהו, מרדכי
187 שה-לבן, יוסף 188 כצנלסון, ברוך
189 רוזנפלד, אלכסנדר 190 ראובני, אהרן
191 ילן-שטקליס, מרים 192 קושניר, שמעון
193 אש, שניאור זלמן 194 הכהן, מרדכי בן הלל
195 יערי פולסקין, יעקב 196 למדן, יצחק
197 ברסלבי, יוסףברסלבסקי, משהברקוביץ', יצחק דבברכיהו, אהרן מיכל 198 טרשנסקי, אטשרנוביץ, חיים (רב צעיר)טשרניחובסקי, ישעיהוטרכטמן, יעקב
199 אפל, יהודה לייב 200 רוזנטל, יהודה
201 גובר, רבקה 202 לאזר, דוד
203 בר תנחום, משהברגמן, שמואל הוגובר מאיר, צבי 204 ברוך, יצחק ליבברימן, שלמהברינין, ראובןבת הלוי, דבהגולדברג, אברהם
205 גינזבורג, מרדכיגינזבורג, פסחגינצבורג, שמעוןגינצברג, אשרגלוזמן, שרהגליק, מרדכיגליקסון, משה 206 גנסין, אורי ניסןגנסין מנחםגרבלסקי, בת-שבעגרדון, משהגרינברג, אורי צביגרינברג, צבי ברנרדגרינברג, חיים
207 גרינפלד, אריה ליב 208 דגון, ברוךדגן, שמואלדובנוב, שמעוןדיזנגוף, מאירדינור, בנציון
209 דמיאל, יצחקדפנא, משהדרוינוב, אלתר אבא 210 הברמן, אברהם מאירהוכשטיין, יהושעהלברשטם, אליעזרהפטמן, יוסףהפטרמן, אברהםהריס, חיים
211 יגר, משהויינגרטן, שמואלויינר, חייםויינשטין, דוד צבי 212 ולנרוד, ראובןולנשטיין, מאירולקובסקי, שבח
213 ז'בוטינסקי, זאבזילברשלג, יצחק 214 זיפר, יעקבזמורה, ישראלחורגין, גרשון אברהםחיניץ, אליהו
215 חורגין, פנחסחורגין, יעקבחנני, ישראלחקלאי, יהודה 216 טולקס, ירוחםטופורובסקי, ישראלטור סיני, נפתלי הרץטירספולסקי, צבי
217 יוזליט, יעקביוסיפון, דודילין, אביעזרילין, דודילסקי, ישראל 218 יפה, ליביפה, שמעון דוד ירושלמי, אפריםישראל, ארקה
219 כהן, יעקבכהן, ישראלכהן, צבי 220 כוכב, יהושעבנשלום, בנציוןכצנלסון, ברל
221 כשדאי, צבילבנר, ישראל בנימיןלוברסקי, אברהםלוה, הינריךהלוי, מרדכי 222 לויטרבך, זליגלוין י.צלוין, מנשהלוינשטיין, ח. הרברטלונץ, אברהם משהלופבן, יצחק

לופו, ר

לזר, שמעון מנחם

223 לטריס, מאירליויק, הליטאי, אהרןלילינבלום, משה ליבלינמן, צדוקליפשיץ, אליעזר מאיר 224 מאיר, מכסמארק, נתןמבש"ן, מנחםמגנס, יהודה לייבמוהר, מאירמולודובסקה, קדיהמוקדוני, אלכסנדר

מורגנשטרן, משה

225 מיזלש, חיים משהמילר, שמואלמינץ, אריה ליב 226 מורסקי, שמואל קלמןמלאכובסקי, הללמלאכי, אליעזר רפאלמליץ (מלצן), נחוםמלץ, דודמנוח, יהושע
227 מאפו, אברהםמסליאנסקי, צבי הירשמץ, ישראל 228 מערכת "הירדן"מתיסן, צבינביסקי, משהנוי, דבנוסבוים, חיים דודניגר, שמואלניר, אהרן

נתנאלי-רותמן, יעקב

229 סגל, יוסףסולה, מרדכי זאבסוקולוב, נחום 230 סימון, אריהסימיטיצקי, אריהסמילנסקי, יזהרסמילנסקי, משה
231 עבר-הדני, אהרןמערכת "עדן"עקביא, אוריאלפאהן, ראובןפוגל, דוד 232 פוגרבינסקי, יוחנןפינס, דן
233 פינסוד-סקניק, חסיהפלזנטל, ברוך אריהפסמניק, דניאל 234 פרדקין, בנציוןפרידלנד, אליעזר דודפרידמן, א. לפרידמן, טוביהפרידר מתיתיהו
235 פרימן, אברהם 236 פרישמן, דודפרנקל, מאירפרנקל, פנחס
237 פרסיץ, שושנהציטלין, אהרןציטלין, הלל 238238 קוטלר, זלמןקויפמן, יחזקאלקורצוייל, ברוךקלוגאי, יקלוזנר, יהודה אריהקלוזנר יחזקאל
239 קליין, שמואלקליינמן, משהקמזון, יעקב דודקנביל, שבחקנטורוביץ, שרהקפלן, זאבקפלן מרדכי, מנחם 240 קרוא, ברוךקרול, צביקרליבך, עזריאל
241 קרניאלי, ישראלקרסל, גדל 242 ראב, אסתררבינוביץ שמעוןרבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד (אז"ר)רבינוביץ, זינהרבינצקי, יהושערבינוביץ, זאברובינשטיין, אליעזר

רודי, צבי

243 רודין, אלישערוזנבלט, משהרוזנצוויג, גרשוןרוקח, דוד 244 רוטנברג, מאיר
245 רטויצר, יעקברידר, יוסףרימון, יוסף צבירמבה, אייזיקרפאלי, אריה 246 שולמן, קלמן
247 שהם מתתיהושולווס, משה אביגדורשורון, ישורץ, אברהם שמואלשורצבורג, אברהם ליבשורר, חיים 248 שזר, זלמןשזר, רחל
249 שטין, שכנאשטינברג, אליעזרשטרן, נח 250 שטרקמן, משהשילוני, גיושכטר, יוסף
251 שלו, יצחקשמאלי, אליעזר 252 שניאורסון, פישלשנר, יצחקשפיר, אליהו דודשפירא, אברהםשפירא, בנימין
253 שפירא, זושאשפירא, חוהשפירא, ישראל 254 שפרינצק, יוסףשרון, אברהםשרת, משהתדהר, דודתודר, שמעוןתמרת, אהרן שמואל
255 אלעד-לנדר, פנחס 256 בן-שאול, משה
257 ליפץ, דב 258 רזניק, יעקב
259 רמבני, חיים 260 רזניק, שלמה
261 יערי, יהודה 262 פרסמן, אידל
263 גורפיין, רבקה 264 טנאי, שלמה
265 אורלנד, יעקב 266 טרקוב נעמני, ישראל / יעקב
267 פריבר, אידה 268 זורמן, יצחק
269 אמיתי, מאיר 270 פשטניק, אהרן
271 שטיינמן, אליעזר 272 המנחם, עזרא
273 גרשוני, גרשון ק 274 גולדברג, לאה
275 בן-שמא, מאיר הלל 276 רבינוביץ, ישעיה
277 ריזין, אברהם 278 מנדלסון, מרדכי
279 ילון, חנוך 280 קוה, אהרן
281 כהן, ישראל 282 קשת, ישורון
283 שטיינברג, יעקב 284 נכט, יעקב
285 קדמיאל, א 286 פלק, יוסף
287 ליבנה, זאב 288
289 דינזון, יעקב 290 אורלן, חיים
291 סלע, יצחק 292 לחובר, שמואל
293 קרן, יהודה 294 שמואל, אפרים
295 כנעני, דוד 296 ריבלין, אברהם
297 צובל, משה נחום 298 שערי ספרים עם הקדשות
299 אלתרמן, נתן 300 אלעזרי-וולקני, מאיר
301 פשקין, אהרן 302 אבי-שאול, מרדכי
303 סלוצקי, יהודה 304 טנא, בנימין
305 הרן, שמעון 306 חובב, מאיר
307 בן-אמוץ, דן 308  דור, משהדיקמן, שלמה
309 בן-אמתי, לוי 310 הורביץ, ישראל
311 קונסטנטינובסקי, משה (ראה: קושטאי, משה) 312 גרודזנסקי, שלמה
313 סנד, יונת ואלכסנדר 314 שטריט, ישעיהושטריט, שלום
315 מאירוביץ, אהרן 316 פישלר, בנציון
317 פריגרזון, צבי 318 עצמוני, מיכאל
319 הופמן, מוריס 320 רבינוביץ, יהושע
321 בן-יוסף, ראובן 322 פרוג, שמעון
323 בליי-צפורי, אברהם 324 פישמן, זכריה
325 ב. מרדכי 326 רוכמן, ליב
327 קדרי, שרגא 328 וסט, בנימין
329 ריכרט, ישראל 330 קריץ, ראובן
331 סיקו, מאיר (ראה: סמילנסקי, מאיר) 332 צרטה, א.ב
333 בר דרומא, חיים 334 זאב, אהרן
335 יוסקוביץ, זאב 336 פרידלנדר, יוסף
337 חומסקי, דב 338 טשרנוביץ, חיים (רב-צעיר)
339 לוריא, ירוחם 340 פודריאצ'יק, אליעזר
341 "העבר" 342 ברלס, אמציה
343 בוסק, מאיר 344 ביסטריצקי, נתן (ראה: אגמון, נתן)
345 יבין, שמואל 346 שוחט, שושנה
347 אהרן, אברהם 348 קפלן, ישראל
349 חישין, גצל 350 זכאי, נחום
351 פיטליק, שמואל 352 אמיר, אהרן
353 אבנרי, שרגא 354 מיקלישנסקי, יעקב קופל
355 קגנובסקי, אפרים 356 דוד, יונה
357 גינוסר, פנחס 358 תרדיון, נחמן
359 דשא, מיכאל 360 קול, משה
361 ריבנר, טוביה 362 שמוש, אמנון
363 בן-עזר, אהוד 364 גוברין, נורית – (הועבר ל-675)
365 גבריאלי, ישעיהו 366 ויניצקי, דודהלוי, א. אניב, יעקבקרני, פרץ
367 רוזן, אברהםרון-פולני, יהודהשפירא, מלכה 368 גויטין, ישראל
369 אופק, בינה 370 אושרוביץ, הירש
371 טן- פי, יהושע 372 גלבוע, אמיר
373 בת-מרים, יוכבד 374 חנוביץ, גרשון
375 אלקלעי, ראובן 376 גולדברג, ראובן
377 פורת, אליהו 378 הברמן, אברהם מאיר
379 אמתי (בר-צבי), גדליה 380 פוירשטיין, אמיל
381 פורת, אלישע 382 ורדי, דוד
383 אשמן, אהרן 384 אליעז, רפאל
385 חזק, יחיאל 386 גוברין, עקיבא
387 שץ, צבי ורבקה 388 "על המשמר"
389 ארד, צבי 390 ברוידס, יצחק
391 אורמיאן, חיים 392 טלפיר, גבריאל
393 אלתר, נחום 394 אייזנמן, צבי
395 רין, צבי ושפרה 395A הלפרין, יחיאל
395B הלפרין, פנינה 395C רטוש, יונתן
395D אורנן, עוזי 396 אורפז, יצחק
397 אפל, זלו 398 חוחלובקין, שלמה
399 הופשטיין, דוד ופייגה 400 ליבנה-ליברמן, צבי
401 עקביא, מרים 402 איתן, רחל
403 שחם, נתן 404 חפץ חיים
405 אבנר, אברהם 406 קמרון, אסתר
407 תיק לכתבי יד של סופרים שונים 408 ניצן, שלמה
409 ישורון, אבות 410 חבס, ברכה
411 קוריסקי, לייבל 412 שנהוד, שלמה
413 שלוין, בנימין 414 לשם, גיורא
415 יפה, אברהם בנימין 416 דוד, סנדו
417 רז, שמחה 418 המפל, מרדכי
419 גנוז, יצחק 420 ברזל, הלל
421 קופמן, יהודה (ראה: אבן שמואל, יהודה) 422 אקר, אנדה
423 רייך, אשר 424 קופשטיין, ברכה
425 שביט, עוזי 426 רבקה, מרים
427 אהרני, עדה 428 טובנהויז, אפרים
429 שוהם, חיים 430 קרינקין, יפה
431 הופרט, שמואל 432 סקציאר, מרדכי
433 רז, הרצליה 434 מזיא, אהרן
435 אברמסקי-קיסטר, שולמית 436 גלעד, בנימין
437 פלג, חיים- הועבר ל661 438 ברגד, זאב
439 נריה, משה צבי 440 עתון 77
441 אברך, ישעיהו 442 מגד, אהרן
443 תמוז, בנימין 444 קובנר, אבא
445 בנאי, פרץ-דרור 446 אלישע, גבריאלה
447 פלד, עודד 448 חלפי, אברהם
449 גולן, שמאי 450 נאמן, יהושע ל
451 פפירניקוב, יוסף 452 בר- יוסף, יהושע
453 מיכאלי, בנציון 454 סבר (סברדליק), מרדכי
455 נאמן, נפתלי 456 קבקוב, יעקב
457 גורדון, יהודה ליב 458 שמיר, משה
459 מישקובסקי, זלדה 460 שישלר, הירש
461 כץ, אמנון 462 רזיאל ז'קונט, ורדה
463 מיכלין, מיכל חיים 464 יסעור, פנחס
465 דור, מירי ומנחם 466 פתר, ליליה
467 ריפמן, יעקב 468 גבאי, יהודה
469 גוטמן, נחום 470 רז, שאול
471 רז, אברהם 472 אלפר, רבקה
473 טיקטין, שמואל אפרים 474 חלפי, שמשון
475 גוטסמן, בנימין 476 כתבי יד של סופרים ביידיש לפי א-ב
477 ברנר, בנימין 478 צנין, מרדכי (הועבר ל-504)
479 "מלוא" מועדון סופרים 480 בידרמן, ישראל
481 בן-סירה (שיפמן), פנחס 482 טוכנר, משולם
483 פרסמן, יוסף 484 יהודית, הירש
485 אילון, דבורה ונפתלי 486 עקביהו, יצחק
487 קולטץ, טרודה אסתר 488 קץ, בנימין
489 ברתנא, אורציון 490 קשב, שבתאי
491 אביבי, ברוך 492 פגיס, דן
493 יונתן, נתן 494 וולנשטין, מאיר
495 כהנוב, ז'קלין 496 עמר, הלל
497 תדמון, חיים 498 בניועץ, אלעזר
499 מירסקי, אהרן 500 כצנלסון, רבקה
501 דוידית, רבקה 502 סברדליק, עודד
503 כרמל-פלומין, נילי 504 צנין, מרדכי
505 זמרני, אברהם 506 קדרון, תמר
507 חלמיש, מרדכי 508 גרא, גרשון
509 קליינשטיין, משה 510 מרגולין, אברהם
511 אהוד, יורם (ראה: וינברג, אריה) 512 מרגולין, פייבל
513 זהבי, צבי יקותיאל 514 לוז, צבי
515 אלקיים, שלי 516 יעקבי, גד
517 רבי, יעקב 518 ברקש, חיים
519 לב, משה 520
521 קרמפף, רחל 522 שטיין, א. ש
523 דינור, יחיאל (ראה: ק. צטניק) 524 אלטמן, אידה
525 תימן, אהרון 526 בחור, יונה
527 בר, עמוס 528 רבין, יוסף
529 ויס, עקיבא אריה 530 לוריא, שלום
531 ברנשטיין, אורי 532 ארואטי, עזרא
533 קיפניס, יצחק 534 זקס, אריה
535 גורדון, שמואל 536 רוטבלום, דוד
537 רב-הון, ארנה 538 בצר, עודד
539 בולויג, שמעון 540 צפיליוביץ, צבי
541 ליף, חיים 542 גרוס, נתן
543 (עבר לארכיון צפיליוביץ, צבי 540) 544 ינסוביץ, יצחק
545 ורבר, שפרה 546 ארנן, עוזי
547 שולמן, מוינע 548 מוריין, זלמן
549 תיבון, אליעזר 550 גרין (הגורני), אברהם
551 סרבריאני, ישראל 552 אלקלעי, רחל
553 שדה, פנחס 554 בונדי, רות
555 אביו, שלמה 556 ליס, אברהם
557 מישקובסקי, גיטל 558 בליי, אלימלך
559 אלכסנדר, מרים 560 שרב (קושורובסקי), שמעון
561 טיטלבוים, דורה 562 ברלין-פפיש, טובה
563 זיגלבוים, פיבל 564 פרנקל, בורוין
565 חלפי, רחל 566 ליזרוביץ, י. א
567 וולדניצקי, אברהם 568 שיינפלד, אילן
569 האזרחי, יהודה 570 עקד- הוצאת ספרים
571 מגד, אייל 572 בן- ישראל, אשר
573 גלזר, מרדכי 574 אריאל, צבי ק
575 קרן קיימת לישראל 576 טמקין, מרדכי
577 טישלר, יוסף 578 העמותה לעידוד הספרות העברית 1992
579 שריד, יוסף 580 שפריר, משה
581 לאהולה, אריה 582 משרד החינוך – פרס ראש הממשלה
583 רמרז-ראוך, גילה 584 אבידר-טשרנוביץ, ימימה
585 שטרנפלד, צביקה 586 נסים, קובי
587 שטרית, נהוראי מ 588 אביצוק, יעקב
589 קבק, אהרן אברהם 590 בדולח-אפשטיין, חנה
591 מוריאל, יחזקאל 592 תלפז, גדעון
593 שה-לבן (שורץ), חיה 594 יורם, שלמה
595 טיקטין, יהודה 596 אסף, שמחה
597 סלוצקי, מ. ר 598 הגר, יוסף
599 פריצקר, אשר 600 פינשטיין, משה
601 ליסין, אברהם 602 אמרי-פיגנברג, רחל
603 מרון, נגה 604 חרלפ יחזקאל ואמירם
605 הררי, יהודית 606 הררי, משה
607 גלרטר, מנחם 608 צינס, יפה
609 טביב, מרדכי 610 הר-זהב, צבי
611 זק"ש, אפרים 612 אוסטשובר, אפרים
613 דרורי, מרים 614 לינק, ברוך
615 רכב, גוסטה 616 פרנהוף, יצחק
617 ספורטה, רפאל 618 ברגשטין, פניה
619 אהרונוביץ', צפורה 620 בנארי, נחום
621 שלנגר, בן-מנחם משה 622 ישי, אורציון
623 קרל, צבי 624 אוליצקי, שמואל
625 לוין, חיה 626 רבינזון, חיים
627 ויתקון-זילבר, אסתר 628 קניוק, יורם
629 מרגלית, מתתיהו 630 ארכיון "פרסים ספרותיים"
631 הרי, בר שלום 632 זקס, יונס
633 בן יחזקאל, מרדכי 634 בן דניאל, נחום
635 וקסלר, בוריס 636 אבן-שושן, שלמה
637 שניאורסון, מנחם מנדל (תצלומי מכתבים שלוקטו מארכיונים שונים) 638 בן ישי, כרמלה
639 אייזן, אסתר 640 פיקהולץ, חיה
641 מיזליש, פנינה 642 בן ארצי, שמואל
643 ליפסקר, אבידב 644 מור, דוד
645 בר- יוסף, יצחק 646 רבינוביץ, אהרן
647 פלאי, משה 648 יוסף, מזל
649 זוסמן, עזרא 650 קסטל-בלום, אורלי
651 וולך, יונה 652 קפלן, ישראל
653 וינקלר, מנפרד 654 טולדנו, יעקב משה
655 אוסטרי דן, ישעיהו 656 סומלי"ון (ארגון סופרי ילדים ונוער)
657 תיק בירורים 658 גור, יהודה
659 מירקין, משה אריה 660 בן-נון, יוסף (הליגה למניעת כפייה דתית)
661 פלג, חיים 662 רונקין, ירחמיאל
663 גרנך, יוחנן 664 חומר לתצוגה
665 באוך, אפרים 666 אביאל, אילנה
667 סתוי,זיסי 668 קינן, עמוס
669 לסקוב, שולמית 670 כתבי עת: משא, אלף, מבואות, עין, מערך, מאבק – (נמסר ע"י פרופ' אברהם בלבן)
671 לפיד, שולמית 672 שחרור, ציפי
673 קאופמן, עזריאל 674 פוחצ'בסקי, נחמה
675 גוברין, נורית 676 בז'רנו, מאיה
677 פיינמן, יוסף 678 הנדל, יהודית
679 הר, ישראל 680 טיוטות- 100 משוררים, 100 שירים (ליאתקפלן)
681 כפרי, יהודית 682 יהושע, בן ציון
683 קנז, יהושע 684 בן- נר, יצחק
685 סובול, יהושע 686 דיצני, רמי
687 ש, שפרה 688 טהרלב, יורם
689 סמל, נאוה 690 אור, אראלה
691 שחם, דוד 692 גלאי, בנימין
693 רוגל, נקדימון 694 נגיד, חיים
695 רביקוביץ, דליה – אוסף צילומים מארכיונים שונים 696
697 בן יהודה, נתיבה 698 דגני, אסי
699 אופין, יוסף 700 קאלו, שלמה
701 בית אריאלה – מרכז תרבות 702 קורן, ישעיהו
703 קפלן, ליאת 704 שרת, יעקב
705 חקק, בלפור 706 לוינזון, רינה
707 אורלב, אורי 708 נאור, מרדכי
709 בן ראובן, שרה ורמי 710 ויסלר, ישראל (פוצ'ו)
711 בר- יוסף, חמוטל 712 גוברין, מיכל
713 מנוסי, דידי 714 סרי, דן בניה
715 גילן, מקסים 716 אלג'ם, יעקב
717 בר אדון, פסח 718 קאהן בר אדון, דורותי
719 רטוש, יונתן 720 שביט, דן

 

מודעות פרסומת

6 תגובות

 1. יוסף הלחמי הגיב:

  נכבדי,
  האם יש ברשוכם פרטים ביוגרפיים על הסופר "אשר פריצקר" (599)?
  בזיכרונותיה של אמי יש קטע המספר פרטים מחייו – היא הייתה תלמידתו הפרטית והוא היה ידיד המשפחה – האם אתם מעוניינים בקטע זה?
  בברכה,
  יוסף הלחמי

  אהבתי

 2. אלעד הגיב:

  האם ניתן לבוא למכון ולעיין באחד מהאוספים?

  אהבתי

 3. A. C. הגיב:

  האם יש לכם צילומים ו/או קטעי וידיאו מהצגות הקאמרי? ו/או של נתן כוגן?

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: